JEET KUNE DO - Jun Fan Wing Chun Kung Fu - Kali Escrima- MMA

Bruce Lee Zitat

“If you make an ass out of yourself, there will always be someone to ride you.”

“Wenn du dich selbst zum Esel machst, dann ist immer jemand bereit, auf dir herumzureiten.”