JEET KUNE DO - Jun Fan Wing Chun Kung Fu - Kali Escrima- MMA

16112991_1233414433406992_4808203208848246366_o