JEET KUNE DO - Jun Fan Wing Chun Kung Fu - Kali Escrima- MMA

1398208_577909945673593_5135089476696310344_o